Monday, April 04, 2016

Prapatti: Need to enter politics for reforming it

www.motherorissa.com/Files/Events/April_Conf_Pgm_2016.pdf
46th All Orissa Sri Aurobindo Study Circle Conference'' will be held during 4th to 7th April 2016 at Matrubhaban, Cuttack as per the Programme given below.

Souvenir - Mother's Work in Orissa iàeYòKû 2015

motherorissa.com/Files/Souvenir/Souv_AC_2015.pdf
aògßaò\¥ûkd, Äêf, KùfRe _âùZ¥K QûZâ RûYòaû CPòZö G \òMùe C}éÁ iûjòZ¥, iûcdòK eìù_ _Zâ_ZâòKû, pamphlet AZ¥û\ò jRûe jRûe iõL¥ûùe Qû_ò aû<òù\aûKê ùjaö C\ûjeYÊeì_ gâú@eaò¦u 15 @MÁe aûYú I ‘cû’ _êÉKe ùKùZKûõg AZ¥û\ò fl fl iõL¥ûùe Qû_ò air drop Keòaû CPòZö ù\gaûiúuê RûMâZ KeòaûKê ùjùf icd icdùe Lêa¨ aòeûU _\ùl_ ù^aûKê ùjaö @ûùc K’Y G \òMùe iaê\òù^ @ic[ð ùjûA _Wÿòejòaû? cêñ \éXÿ bûaùe aògßûi KeêQò, 4/5 ahð ]eò iê\éXÿ iwV^ Keò ùRûeùiûeùe _âPûe Kû~ð¥ KeòaûKê ùjaö Gjû\ßûeû icMâ IWÿògûùe ùMûUòG ^ìZ^ Rúa^ ù\Lû~òaö Gjòiaê iwV^ iwùe @ûjêeò aò iwV^ baòh¥Zùe ùja gâú@eaò¦ gòlK icûR, gâú@eaò¦ cjòkû icòZò, gâú@eaò¦ icaûd icòZò... AZ¥û\ò AZ¥û\òö ù~Cñcûù^ Kjòùa GùZ icòZò, icûR I ùMûÂúe K’Y \eKûe, ùicûù^ jêGZ icûRe ajêcêLú Kû~ð¥]ûeû i´§ùe iùPZ^ ^êj«òö GjûQWÿû Z iûjòZ¥, Kkû, gòÌ, iÚû_Z¥, eûR^úZò ejòQòö ùiMêWÿòKê c¤ ]úùe ]úùe MâjY Keò _eòa©ð^ KeòaûKê ùjaö icûRe aòbò^Ü Éeùe Kûc Keòaû iùw iùw ùMûUòG bò^Ü ùPZ^ûKê Kû~ð¥ KeòaûKê ù\aûKê iêù~ûM còkòaö Gjû RWÿ, céZ, _ZòZ I @¡ðiê¯e c¤ùe Rúa^gqò aû @MÜòi*ûe Zêf¥ ùjaö G[ôùe @ûce Kû~ð¥e _eòie aXÿòaö @ûc _âZò icûùfûP^û ^ò½d ùjaö ùZùa LâúÁue gòh¥cû^u _eò @ûcKê fêPò ejòaûKê _Wÿòa ^ûjóö LâúÁ ^òùR Z _êYò crucified ùjùfö ùi ~êM Pûfò~ûAQòö ùZùa KòQòUû ù~ icûùfûP^û ùja, a¥qòMZ Êû[ð I @juûeùe aû]û fûMòùf ^û^û_âKûe K[û CVòa, G[ôùe iù¦j ^ûjóö Kû~ð¥ iûji I \éXÿZû ijòZ @ûe¸ KeòaûKê ùjaö (PòVòUò 1967 cûyðùe fòLôZ) gêùbzû ij _â_©ò

www.thehindu.com/todays-paper/tp-features/tp.../article8430081.ece
C.L.L. Jayaprada, who recently translated Sri Aurobindo's Savitri into Telugu, narrated how the springs of Indian culture can be discovered through translation.

ngyhuzejungo.blogocial.com/The-Creative-Mind-An-Introduction-to-M...
It is my intention in this paper to give a brief introduction to my interpretation of Sri Aurobindo's metaphysical system. Metaphysical dark energy and matter ...

jasonnzes123blog.full-design.com/Little-Known-Facts-About-Mysticism-...
Sri Aurobindo considered people are evolutionary beings who at the moment are certainly not entirely formulated and so are only within a transitional interval.

jacobtyul999blog.tinyblogging.com/
Sri Aurobindo considered humans are evolutionary beings who at present are certainly not absolutely made and are only inside of a transitional period of time.

savitri.in/blogs/light-of-supreme/posts/intimacy-with-the-divine-part-2
Sri Aurobindo's Savitri Intimacy with the Divine – (Part 2) | The Light of the Supreme.

Auroville Radio
The Great Event. The Ashram Music Group has shared with the community beautiful musical offering last night at SAWCHU (Bharat Nivas, Pavilion of ...

The Hans India
Krishna Mckenzie, a farmer from Auroville, is trying to empower the rural women of Tamil Nadu by letting them achieve food freedom and connect ... The Hans India

health.economictimes.indiatimes.com/...a.../51677571
Shahid Akhter | ETHealthWorld | 04 April 2016 - Today the patients are educated and the payment of the doctor is now viewed as consumer kind of relationship. It is no more considered a relation built on trust. 
I think its time that our curriculum should give lot of importance on behavioural patterns of the medical education along with the medical ethics. Today the people lack the soft skill of communication with the patient. All such things should become a part and parcel of the curriculum.

Savitri Era of those who adore, Om Sri Aurobindo & The Mother.

Mime by Drupad along with the students of Deepanam School - madurai today - The Hindu www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/.../article8428589.ece Sri Aurobindo Study Forum: Discourse on Sri Aurobindo's 'Life Divi...

Decoupling lifestyle choices from Religion, tradition, and Political parties - Savitri Era Party ‏@SavitriEraParty Mar 31 One can change one's religion and nationality but there is no voluntary exit route from the Scheduled Castes a...

April 4: Sri Aurobindo’s arrival in Puducherry - 4th April - The Master Meets His Mission - Sri Aurobindo ... www.sriaurobindoashram.net/ Sri Aurobindo’s arrival in Pondicherry on 4 April 1910 marks the cu...

Dacca Nawab’s invitation to the Aligarh leadership was the genesis of Pakistan - Bande Mataram On October 16, 1905 — the day of Lord Curzon’s Partition of Bengal — is regarded as a turning point in British India’s history... Even before...

Sri Aurobindo's books in Chinese - The Sri Aurobindo Society, Singapore: 2A Starlight Road 01-07, Singapore Indian Fine Arts Society Building (Nearest MRT: Farrer Park), Singapore 217755 P...

Haeckel, Golwalkar, and Ganeri - Jonardon Ganeri, “Why philosophy must go global” Andrew Nicholson at The Indian Philosophy Blog - 3 hours ago Jonardon Ganeri of NYU gave a lecture at Stony ...

Treatises full of absurd conceits, quaint fancies, and chaotic speculations - Dr. O. P. Sudrania says July 14, 2012 at 9:44 pm It is an exhaustive painstaking job that I have been researching in for sometime. I beg excuse from my hono...

Chanda deshe kiese jiba - Chanda deshe kiese jiba asare asa asa Rocket chadhi jibare udi dekhiba nua desha (Sunday Shishu sansara)

Ramesh Bijlani, Sraddhalu Ranade, and Rajiv Malhotra - Relevance of Mahatma Gandhi Today - Good Governance [image: Sri Aurobindo from www.goodgovernance.in] www.goodgovernance.in/event_details.php?recNo=39 1....

श्रीअरविन्द के राजनैतिक विचारों और क्रियाकलाप के तीन पक्ष थे - आर्यावर्त: विद्यार्थी जी के 85 वाॅ वलिदान ... [image: महर्षि अरविन्द from www.liveaaryaavart.com] www.liveaaryaavart.com/.../ganesh-shank... 1. Transla...

March 29: Anniversary of the first meeting of The Mother and Sri Aurobindo - Aurobindo Ashram, Vadodara - That Girl's Life Stories thatgirlslifestories.com/aurobindo-ashram-vadodara/ There were pictures of “The Mother”and “Sr...

Light reading that does not challenge the reader - Where bad literature makes good reading - A professor and students in an English course at Juniata College discuss what makes a book ‘crap’ By Bill Schackn...

Who is the ideal insider? What is Philosophy’s proper home? - [PDF] Sri Aurobindo's Yogic Discovery of the 'One Original Language'of Mankind: A Linguistic Exploration N Kumar - Theory and Practice in Language Studies, ...

Art as discovery of one's deeper self - [PDF] CULTURAL HERITAGE IS ART OF INDIA B Singh Aurobindo Ghosh pointed out that “All Indian art is a throwing out of a positive thoughtful self-vision crea...

History of Auroville edited by Gilles Guigan - The history of Auroville - Mother's known words in their context www.auroville.org/contents/3981 Mar 18, 2016 - Books 1 to 3 February 2016 version Edited by ...

Soubhagyabati - Soubhagyabati 1997 Soubhagyabati [image: Still from Soubhagyabati featuring Mihir & Priyanka] Still from Soubhagyabati featuring Mihir & Priyanka *Release...

Dayamayi mahamayi ma Mangala - Dayamayi mahamayi ma Mangala Jaya ma Mangala 1980 Basudeb Rath Bhubaneshwari Mishra Narayan Prasad Singh Jaya Maa Mangala.wmv - YouTube [image: Video for d...

Independent thinking beyond propaganda - Would have retired from PNB today - Would have retired from PNB today but Google & Twitter helped to build an alternative identity during the last ten year...

Satish Chandra Mukherjee, K.B. Hedgewar, and Sita Ram Goel - Satish Chandra Mukherjee – Inmemory http://www.inmemoryglobal.com › 2016/02 3 hours ago – In tune with the programme of a new pedagogy introduced by Sri Au...

The lines of The Life Divine are steeped in the illumination of the Veda - Wednesday, December 27, 2006 Ahab, a synonym for Aham (‘I’) To adapt a meme attributed to Whitehead: if European philosophy amounts to a footnoting of Plat...

The Mother & Sri Aurobindo integrate religious diversity - Tuesday, December 19, 2006 Nihilistic Buddhist thought is a threat to Savitri Era The dominant political sentiment might be alluding to a war prevailing be...

No comments:

Post a Comment